ALGEMENE VOORWAARDEN

NESA Zorg


Inhoud1. Afspraken

2. Zorgplan

3. Persoonsgegevens en privacy

4. Betalingsvoorwaarden

5. Informatieverstrekking

6. Klachten en geschillen

7. Einde van de overeenkomst

1. Afspraken


Wanneer is de Algemene module van toepassing?


De Algemene module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons.


Overeenkomsten met cliënten die met een persoonsgebonden budget zorg of maatschappelijke ondersteuning bij ons inkopen. [wijkverpleging ZVW afwijkende betalingsvoorwaarden*]


In deze module staan voor u geldende Algemene Voorwaarden.


Over wie gaan deze module(s)?


In deze module(s) gaat het over ‘u’ en over ‘wij’. Met ‘wij’ wordt de zorgaanbieder bedoeld die deze module gebruikt. Met ‘u’ wordt degene bedoeld aan wie wij zorg verlenen en diens vertegenwoordiger (dat is degene die namens hem/haar beslissingen kan nemen als hij/zij dat zelf niet meer kan).


Vanaf wanneer zijn deze module(s) van toepassing?


De Algemene Voorwaarden in deze module(s) zijn van toepassing vanaf het moment dat u ons aanbod van de te leveren zorg heeft aanvaard.


Kunnen wij deze module(s) wijzigen?


De Algemene Voorwaarden in deze module(s) kunnen slechts gewijzigd worden


 • als een wijziging noodzakelijk is door wijzigingen in wet- of regelgeving; of
 • Een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving, treedt inwerking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving in werking treedt. Van zo’n wijziging kunnen wij u ook achteraf informeren.


Welke verplichtingen hebben wij?


Wij hebben de volgende verplichtingen


 • wij werken met u samen om de zorgverlening af te stemmen op uw wensen en behoeften;
 • wij onthouden ons van gedrag dat schadelijk is voor uw gezondheid of welzijn;
 • als er een incident in de zorgverlening is geweest waar u merkbare gevolgen van heeft of kunt hebben, informeren wij u onmiddellijk over de aard en toedracht van het incident en de mogelijkhedenom eventuele gevolgen te voorkomen /verhelpen.


Welke verplichtingen heeft u?


U heeft de volgende verplichtingen:


 • u geeft ons naar beste weten de inlichtingen die nodig zijn en de medewerking die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • u stelt ons in staat om de zorgverlening te leveren zoals overeengekomen in het zorgplan en conform regelgeving over de arbeidsomstandigheden, zoals veiligheid gezondheid en hygiëne
 • u meldt ons zo snel mogelijk als u schade constateert die mogelijk door ons is veroorzaakt;
 • u onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor onze instelling, de gezondheid of het welzijn van andere cliënten, onze medewerkers en vrijwilligers;
 • u mag zonder onze toestemming geen beeldopnamen maken van andere cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Als u voor privégebruik geluidsopnamen wil maken van een gesprek met een van onze medewerkers, dan meldt u dit voor het gesprek. U mag niet zonder onze toestemming geluidsopnamen van een gesprek met een van onze medewerkers openbaar maken.2. Zorgplan


Wat is een zorgplan en hoe komt het tot stand?


 • Het zorgplan is een document dat bij de start van onze zorgverlening in overleg met u wordt opgesteld. In het zorgplan worden de afspraken over de uitvoering van de zorgverlening en de uitkomsten van de bespreking vastgelegd. In het zorgplan sluiten wij zoveel mogelijk aan bij uw wensen en mogelijkheden
 • hoe vaak en waarom het zorgplan met u zal worden geëvalueerd en geactualiseerd. Na een evaluatie en actualisatie van het zorgplan, zullen wij er steeds, binnen uiterlijk 6 weken, voor zorgen dat de uitkomsten in het zorgplan worden opgenomen en dat u inzage hierin krijgt.
 • welke familieleden of anderen bij de zorgverlening worden betrokken of van ons informatie krijgen over de zorgverlening en hoe wij dat zullen doen;


Wat gebeurt er als wij het met elkaar niet eens worden over het zorgplan?


 • Wij proberen overeenstemming met u te bereiken over het zorgplan. Als dat toch niet lukt of als u geen toestemming geeft voor (delen van) onze zorgverlening/behandeling, dan wordt dat in het zorgplan vermeld. Die onderdelen worden niet uitgevoerd, tenzij het noodzakelijk is om ernstig nadeel voor u te voorkomen.


Wat gebeurt na het opstellen zorgplan?


Na verloop van een periode zorgevalueren en actualiseren wij met u het zorgplan en bespreken wij hoe de zorgverlening verloopt en/of er aanpassingen nodig zijn. Wij bespreken bovendien:

de doelen van de zorgverlening voor een bepaalde periode en of wij met u die met u wel of juist niet hebben bereikt


Wat als wij of u de afspraken in het zorgplan niet kunnen (kunt) nakomen?


Als de zorgvraag verandert en wij niet meer de mogelijkheid hebben om de zorg te bieden, dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten en gaan wij met u hierover in gesprek.

 • Als het voor u onmogelijk is om de zorgverlening te ontvangen, vertelt u ons dat zo snel mogelijk en in ieder geval 4 weken van tevoren. Bijvoorbeeld als u met vakantie bent of een dag niet aanwezig kunt zijn. Als u dit niet doet, kunnen wij gederfde inkomsten bij u in rekening brengen, tenzij u kunt aantonen dat u absoluut niet in staat was u op tijd af te melden. Het bedrag dat door ons in rekening kan worden gebracht, is niet hoger dan de door ons gederfde inkomsten en is op onze website en/of op papier te raadplegen.3. Persoonsgegevens en privacy


Is er een zorgdossier?


 • De wet verplicht ons om een dossier bij te houden in verband met de goede zorgverlening aan u. In het zorgdossier bewaren wij gegevens over u die van belang zijn voor de zorgverlening, zoals medische gegevens. Het zorgplan maakt deel uit van het zorgdossier. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgdossier.


Waarvoor wordt uw zorgdossier gebruikt en wie hebben inzage?


 • Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij aan anderen geen inzage in het zorgdossier, tenzij dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer inzage door de Inspectie voor de Gezondheidszorg noodzakelijk is.


Wij gebruiken uw zorgdossier bij de zorgverlening uitsluitend voor zover dat nodig is, zoals voor:


 • de goede zorgverlening en behandeling aan u;
 • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de zorgverlening;
 • intercollegiale toetsing;
 • intervisie en supervisie;
 • calamiteiten- en incidentenonderzoek


Kunt u een verzoek doen tot het wijzigen of vernietigen van uw zorgdossiergegevens?


Als u een vernietigingsverzoek schriftelijk doet, dan vernietigen wij uw zorgdossier. Wij vernietigen uw zorgdossier echter niet als het bewaren van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan u zelf.

Het moet dan gaan om een concreet, actueel belang. Wij vernietigen uw zorgdossier ook niet als dat niet mag op grond van de wet.


Binnen een maand nadat u ons gevraagd heeft om uw dossier te vernietigen laten wij u schriftelijk weten of wij dat gedaan hebben. Deze termijn kunnen wij zo nodig met 2 maanden verlengen. Als wij uw verzoek om uw zorgdossier te vernietigen afwijzen, vermelden wij de reden daarvan in onze schriftelijke reactie op uw verzoek.


Zolang u bij ons in zorg bent kunnen wij niet zonder zorgdossier werken. Wel kunnen we op uw verzoek onderdelen daaruit corrigeren of verwijderen wanneer deze niet juist of niet relevant zijn of wanneer u er bezwaar tegen heeft. U kunt daartoe een verzoek doen. Wij zullen dit verzoek met u bespreken en aangeven of en hoe het uitgevoerd kan worden.Welke regels gelden er voor het bijhouden en bewaren van het zorgdossier?


Wij houden ons bij het bijhouden en bewaren van het zorgdossier aan de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent het volgende:


 • voor gegevens uit het zorgdossier geldt een bewaartermijn van 15 jaar na beëindiging van de zorg, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is;
 • wij kunnen zonder uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken met, over intern vermelden incidenten als dat noodzakelijk is voor het onderzoek van het incident. Wij handelen conform weten regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.


Kan u het zorgdossier inzien en een kopie krijgen?


U kunt het zorgdossier inzien en een kopie krijgen. Er wordt geen inzage in, of afschrift van een deel van het dossier verleend als de persoonlijke levenssfeer van een ander daardoor wordt geschaad, en dat belang boven het belang van inzage moet prevaleren. Dit betreft een uitzonderingssituatie.


Wat gebeurt er met het zorgdossier na het einde van de overeenkomst?


Ook na beëindiging van de overeenkomst bewaren wij het zorgdossier en overige (administratieve) gegevens zo lang als dat wettelijk gezien verplicht is of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is. U krijgt een kopie of inzage als u dat wilt, tenzij er sprake is van de uitzonderingssituatie zoals beschreven onder: Kunt u het zorgdossier inzien en een kopie krijgen?.


Geven wij uw nabestaanden inzage in het zorgdossier?


Als u vóór uw overlijden daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming volgens ons mag worden verondersteld volgens de daarvoor geldende richtlijnen van de KNMG, geven wij uw nabestaanden op hun verzoek inzage in het zorgdossier. Als duidelijk of aannemelijk is dat u dat juist nietzou hebben gewild, dan verlenen wij geen inzage aan nabestaanden.


Hoe gaan wij om met beeldmateriaal voor voorlichting over onze organisatie?


Voor onze brochures of website worden soms foto's of ander beeldmateriaal gemaakt. Als wij gebruik willen maken van foto's of video's waarin u voorkomt, zullen wij daarvoor altijd eerst afzonderlijk uitdrukkelijke toestemming aan u vragen.


Wie kunnen bij een medische handeling aanwezig zijn?


Als wij een medische handeling uitvoeren zorgen wij ervoor dat dit buiten het zicht en gehoor van anderen gebeurt. Anderen zijn niet:


 • de zorgverlener die de handeling verricht en degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de handeling noodzakelijk is;


 • uw vertegenwoordiger, tenzij de zorgverlener vindt dat de aanwezigheid van de vertegenwoordiger niet past bij goede zorgverlening.


Wanneer wij van plan zijn om bij een medische handeling of een gesprek een stagiaire aanwezig te laten zijn, dan vragen wij u daarvoor voorafgaand toestemming4. Betalingsvoorwaarden


Moet u betalen voor de zorgverlening


ZVW [ wijkverpleging ]*


Daar wij een ongecontracteerde zorgaanbieder zijn sturen wij u de factuur, deze dient u in bij u zorgverzekering, Pas als de zorgverzekering de factuur op uw bankrekening heeft gestort maakt u de factuur over naar NESA Zorg. Indien er problemen ontstaan bv u zorgverzekering betaalt de factuur niet dan graag contact opnemen met NESA Zorg. Wij zullen dan contact met u zorgverzekering opnemen [U HOEFT NIETS VOOR TE SCHIETEN]


PGB EN/OF PARTUCULIER


Wij maken met u een afspraak betreffend het uurtarief en sturen u de factuur , u dient zelf zorg te dragen voor hetbetalen van de toegezonden factuurKunnen wij de prijzen van de zorgverlening aanpassen?


Wij kunnen elk jaar de prijzen van de zorgverlening aanpassen aan in ieder geval de loon- en prijsontwikkelingen ("indexeren") en wettelijke tarieven.5. Informatieverstrekking


Welke informatie krijgt u?


Wij informeren u in ieder geval tijdens de zorgplanbespreking over alle onderwerpen die hiervoor zijn opgesomd onder


Ook spannen wij ons in dat u voldoende geïnformeerd blijft over alles wat voor u van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst. Verder geven wij u (op onze website of op papier) informatie over:


 • algemene zaken die bij ons spelen en die voor de zorg belangrijk zijn;
 • welke zorg en eventuele aanvullende diensten wij bieden; hoe u een nieuwe indicatie/verwijzing/machtiging kan krijgen en of wij daarbij kunnen helpen onze bereikbaarheid bij een noodsituatie;
 • onze klachtenregeling;


Hoe geven wij informatie?


Elke keer als wij u informatie geven, proberen wij dit te doen op een voor u geschikt niveau en geschikte vorm. Wij gaan na of u de informatie heeft begrepen en of u nog vragen heeft.


Welke informatie krijgen wij van u?


Voor de aanvang van de zorg:


 • geeft u ons de naam en bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon, uw (wettelijke) vertegenwoordiger of de persoon die door u (schriftelijk) is gemachtigd in uw plaats te als u niet meer in staat kunt worden geacht tot een redelijke waardering van uw belangen;
 • en gedurende de looptijd daarvan, legitimeert u zich met een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs;
 • geeft u ons naar beste weten alle informatie die van belang kan zijn voor de zorgverlening of behandeling, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring;

informeert u ons als u zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder6. Klachten en geschillen


Wat kunt u doen met een klacht over ons?


Wij hebben een klachtenregeling die u kunt raadplegen op onze website of in een folder. Daarin staat waar u uw klacht kunt indienen en hoe uw klacht bij ons wordt behandeld. Als u dat wilt kunt u deze regeling ook van ons op papier krijgen.


Wat als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld?


Als uw klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u een geschil aanhangig maken op de wijze zoals beschreven hier onder Geschillen en op de website van de Geschillencommissie Instantie Zorggeschil (www.zorggeschil.nl).


Welke procedure geldt er bij een geschil?


Een geschil kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie Instantie Zorggeschil (www.zorggeschil.nl). Eengeschil wordt in principe afgedaan door de Geschillencommissie en alleen in uitzonderingssituaties kan het geschil daarna nog aan de rechter worden voorgelegd.


Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een geschil?


U moet binnen 12 maanden na de datum waarop u uw klacht bij ons indiende, het geschil indienen bij de Geschillencommissie.


Gelden er voorwaarden voor het aanhangig maken van een geschil?


U moet uw klacht eerst bij ons hebben ingediend. Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of niet binnen de termijn (6 weken, eventueel te verlengen tot 10 weken) is behandeld, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.


Moet u een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie?


U kunt ook naar de rechter gaan. Als het geschil over het handelen of nalaten van een BIG geregistreerde zorgverlener gaat, kunt u ook naar de tuchtrechter gaan. Als u echter voor de Geschillencommissie kiest, zijn wij aan die keuze gebonden.


Kunnen wij een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie


Ook wij kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Daarvoor hebben wij wel uw instemming nodig.


Kunnen geschillen over alle onderwerpen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie?


Geschillen over aansprakelijkheid voor schade die een financieel belang van € 25.000 te boven gaan, worden niet behandeld door de Geschillencommissie

Wanneer u tevreden bent met de door ons geleverde zorg, dan kunt u dat ook aan ons laten weten.


7. Wanneer eindigt de overeenkomst?


De overeenkomst eindigt:


 • als de periode waarvoor wij de overeenkomst hebben gesloten is verstreken;
 • als u en wij dat allebei willen;
 • na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door ons in de situaties opgesomd in en met inachtneming van het bepaalde onder:


Wanneer kunnen wij de overeenkomst opzeggen?;


 • na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door u met inachtneming van het bepaalde onder


Kan u de overeenkomst opzeggen?;


 • op het moment dat u buiten ons werkgebied gaat wonen;
 • als het zorgkantoor of de zorgverzekeraar ons niet meer betaalt voor de zorgverlening aan u en u zelf ook niet bereid bent voor de zorgverlening te betalen; ingeval van ontbinding door de rechter;
 • bij uw overlijden.


Wanneer kunnen wij de overeenkomst opzeggen?


 • De overeenkomst kan door ons worden opgezegd met een e-mail of brief en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn als: max 2 maanden, indien zorg eerder overgenomen kan worden door een zorgaanbieder dan zal dit in overleg gebeuren


 • wij de zorg die u nodig heeft niet (meer) kunnen of mogen verlenen. Bijvoorbeeld bij een zodanige verandering in zorgvraag dat wij geen goede zorg meer kunnen bieden of na een nieuw(e) indicatiebesluit/(-stelling);


 • u en/of uw naasten de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt (nakomen) of u en/of uw naasten zich zodanig gedraagt (gedragen) dat voortzetting van de overeenkomst niet van ons verwacht kan worden;


Wat gebeurt er als wij de overeenkomst opzeggen?


 • Als wij de overeenkomst opzeggen om één (of meer) van de redenen als hiervóór vermeld onder
 • zullen wij ons best doen om u te helpen bij het zoeken naar een passend alternatief en u wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen.
 • U krijgt desgevraagd een kopie mee van het zorgdossier.
 • Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming geven wij informatie over u aan een zorgaanbieder die de zorg overneemt.
 • Als er naar ons oordeel aanleiding toe is of als wij daartoe verplicht zijn, zullen wij het zorgkantoor of de zorgverzekeraar en de Inspectie voor de Gezondheidszorg informeren over het einde van de overeenkomst en de reden(en) daarvan


Kan u de overeenkomst opzeggen?


U kunt de overeenkomst rekening houdend met 1 maand opzegtermijn opzeggen met een e- mail of brief


BIJZONDERE MODULE


Wijkverpleging


Wanneer is deze module van toepassing?


Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u wijkverpleging ontvangt van ons. Deze module is een aanvulling op de Algemene module.


In deze module staan voor u geldende Algemene Voorwaarden.
Moet het zorgplan binnen dezelfde termijn gereed zijn als genoemd in de Algemene module.


Nee. Als de aanvang van de zorg binnen 24 uur na de zorgvraag noodzakelijk is, moet het zorgplan zijn opgesteld binnen 5 werkdagen na aanvang van de zorg. In alle andere gevallen moet het zorgplan worden opgesteld voor de start van onze zorgverlening.


Kan de overeenkomst op een ander moment eindigen dan opgesomd in de Algemene module


Naast de omstandigheden die in de Algemene module zijn opgesomd, eindigt de overeenkomst ook op de datum waarop naar de mening van de wijkverpleegkundige beëindiging van de zorg verantwoord is of doorgaan niet zinvol is.

Stel hier uw vraag

 
 
 
 
 
 

* verplichte velden

: